MUDr. Igor Bychler nebude v pátek 5.8.2022 ordinovat.