Historie obce

Za nejstarší ověřenou písemnou zprávu o Huštěnovicích považujeme listinu olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220, kterou byly velehradskému klášteru dány desátky z jeho vesnic.

Jiná listina pro velehradský klášter, se zmínkou o Huštěnovicích, má sice datum už 1202, avšak jedná se o falzum, které vzniklo až ve třetí čtvrtině 13. století. Uznat rok 1202 jako první zmínku o Huštěnovicích je proto problematické, ikdyž obsah falza byl pravděpodobně psán podle ztracené listiny Krále Přemysla Otakara I. z let 1207 – 1213. /PhDr. Jiří Čoupek, OA Uh. Hradiště/

Huštěnovice pařily od roku 1220 k velehradskému klášteru, což dokládá, že Huštěnovice jsou starobylou vsí. Původní ves stávala v trati Huštěnůvky, na vyvýšenině hrazené vodou a bažinami. V letech 1261 – 1320 byla založena nová osada na sušším místě, s podlouhlou návsí, tvořenou dvěma řadami selských usedlostí, opatřenou na výjezdových cestách branami – závorami. Připomíná to polní trať Předbraní. Uprostřed návsi byl trávník k pastvě a shromažďování dobytka. 

Názvy obce: „Z názvu obce souditi můžeme, že základ k nové osadě dal některý kmet, zeman nebo vladyka, snad Uštěn či Uščeň jménem a že pak během času kolem usedlosti jeho i jiní se usazovali, kterýmž buď svůj pozemek přepustil aneb propůjčil, či  jiným ve společenství je přijal.
Ale jméno podobné nevyskytuje se nikde na listinách z dob oněch, ani z časů pozdějších, a proto nemůžeme přisvědčiti tvrzení moravského místopisce Švoje a Volného, že Huštěnovice měly i svou šlechtickou rodinu, kteráž i predikátu „z Huštěnovic“ užívala. Proti tomu svědčí již i ta okolnost, že šlechta před 13. stol. predikátů vůbec neužívala.
Můžeme tedy s nevelkou snad chybou klásti původ Huštěnovic do druhé polovice 11. stol. aneb na začátek 12. stol., poněvadž již na začátku 13. stol. objevují se Huštěnovice co velká a výnosná ves, patřící klášteru cisterciáckému na Velehradě.“  /Nástin dějin obce Huštěnovské na Moravě, J. E. Vitásek, 1878/

  • rok 1220   Wesconewiz  
  • rok 1228   Wschenowicz
  • rok 1265   Vsnawidz
  • rok 1375   Nova Curia
  • rok 1381   Uszenowicz
  • rok 1405   Husczenowicz
  • rok 1508   ves Hustienowicze
  • rok 1872   Hausstenowitz, Hustěnovice
  • rok 1881   Uštěnovice