Kříže a pamětní desky

K nejrozšířenějším sakrálním památkám náležejí kříže. Jako symbol křesťanské víry se stavěly u hlavních cest do vesnice, na návsi, na rozcestích nebo v místech nešťastné události nebo naopak, kde byl člověk zázračně ochráněn nebo uzdraven. Budovaly se velké kamenné kříže, litinové kříže, dřevěné řezané kříže, ale i jednodušší dřevěné kříže s korpusem Krista namalovaným na plechu.Na vesnických návsích i v okolí sídel se od 18. století stavěly nákladem obce nebo církevních patronů také plastiky sv. Jana Nepomuckého, světce barokní zbožnosti, sv. Floriána, ochránce před ohněm, sochy patrona proti moru, sv. Rocha a dalších světců. Dále to byly mariánské sloupy a Boží muka, symboly Kristova utrpení.

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1908

Před domem čp. 54 stávala Boží muka, která byla v roce 1865 rozebrána. Připomíná se v urbáři obce v 17. století.
Socha sv. Jana Nepomuckého od sochaře Zbořila ze Starého Města byla postavená na místě dřevěného kříže. Socha stojí u hlavní křižovatky, asi 5 m v parku.
Nápis na kříži na zadní straně sochy: Zbudována nákladem Tomáše Hastíka rolníka z Huštěnovic a dobrodinců v jubilejním roce 1908. Na boční straně: Rest. fi Kámen 1995.
Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého byla opravena v roce 1995, znovu restaurována v roce 1998 firmou Kámen Zdeňka Habáně po autonehodě. Poslední restaurování sochy bylo v roce 2011, rovněž firmou Kámen.
Socha je v majetku obce

Pomník padlých hrdinů z roku 1923

 Svěcení kamenného Pomníku padlých hrdinů v 1. světové válce se konalo 20. května 1923 za velké účasti lidu. Pomník byl zjednán z milodarů a příspěvků obce za 13 tisíc korun. Zhotovil jej akademický sochař Julius Pelikán z Olomouce.  V roce 1917, na popud starosty obce Jana Býčka z čp. 11, byla vyhlášena sbírka na pomník.
Stojí v čele hřbitova a znázorňuje klečící matku s dítětem pod křížem. V roce 1966 byl pomník opraven. Další opravy se pomník dočkal v roce 2007. Restaurování provedla firma Kámen Zdeněk Habáň.
Nápis na pomníku: Občané padlým hrdinům 1914-1918 a deska se jmenným seznamem hrdinů s rokem jejich úmrtí.
Pomník je v majetku obce

Kříž z roku 1874

Kamenný kříž stojí vlevo u vchodu farního kostela. V roce 1977 jej opravil sochař Luboš Ludvík spolu se základním kamenem na farním kostele za 8 tisíc korun. V roce 2008 byl kříž zrestaurován firmou Kámen Zdeněk Habáň nákladem 59.579 Kč /dotace 40.000 Kč/.
Nápis na kříži: Věnovali manželové František a Viktorie Býček čís. 73 z Huštěnovic 1874.
Kříž je majetkem obce.

Kříž z roku 1878

Kříž stojí na pravé straně před hřbitovem, je kamenný s litinovým křížem. V roce 1965 byl kříž poprvé opraven. Další restaurování bylo provedeno v roce 2006 firmou Kámen Zdeněk Habáň.
Nápis na kříži: Zbudován nákladem manželů Tomáš a Frant. Hastíkových z Huštěnovic, čís. 117, v r. 1878. Oj vy všickni kteříž žijete, cestou pozorujte a vizte jestli bolest jako bolest má /plač. 112/.
Kříž je v majetku obce.

Kříž z roku 1907

 Kamenný kříž s litinou původně stál v bývalém areálu zemědělské farmy, na křižovatce již zaniklé komunikace. V roce 1964 byl kříž poškozen při bouři větvemi  lípy, která byla v roce 1966 skácena. V roce 1967 byl kříž opraven.  V roce 2011 kříž byl zrestaurován firmou Kámen Zdeněk Habáň a byl přemístěn mimo areál farmy.
Nápis na kříži: Můj Ježíši milosrdenství. Památce Františka Bazaly rolníka čís. 15 z Huštěnovic původním dobrodiní Jednoty sv. Anny R. 1907.
Kříž je v majetku obce.

Kříž z roku 1915

  11. července 1915 byl posvěcen kamenný kříž, který stojí za vesnicí směrem na Babice mezi hlavní silnicí a v roce 2003 postavenou cyklostezkou. V roce 1966 byl kříž opraven. Dalšího restaurování se kříž dočkal v roce 2011.
Nápis na kříži: Pojďtež ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste. Sv. Mat. XI. 28 /na čelní straně/. Na uctění památky svého dne 9. května 1915 zemřelého manžela Antonína Vojtěška věnovala Františka Vojtěšková z Huštěnovic čís. 75. /na zadní straně/.
Kříž je v majetku obce.

Kříž z roku 1946

   Na místě sešlého dřevěného kříže postavila rodina Neoralova nový kamenný kříž, při jehož svěcení 15. září 1946 kázal P. Jan Němec,  zdejší rodák. Přijel i jeho bratr P. Josef Němec. Kříž stojí před domem čp. 215 na dolním konci obce. V roce 2010 byl kříž zrestaurován firmou Kámen Zdeněk Habáň a znovu vysvěcen v dubnu  2011.
Nápis na kříži: Na poděkování za ochranu boží naší vesnice ve válečných letech 1939-1945 zbudovali manželé Otakar a Marie Neoralovi z Huštěnovic č. 215 L. P. 1946.
Kříž je majetkem obce.

Kříž z neznámého roku

Kamenný kříž byl uprostřed honu v poli, po restaurování v roce 2015, byl přemísten vedle polní cesty u Baťova kanálu.
Poprvé byl opraven v roce 1922. V roce 1947 do něj uhodil blesk a rozbil. V roce 1965 byl znovu opraven, následně v roce 2002. Původní kříž byl litinový.
Nápis na kříži: V kříži spása, na zadní straně: Opraven L. P. 1922.
Kříž je v majetku obce.

Pamětní deska k 800. výročí založení obce Huštěnovice

K 800. výročí první zmínky o obci Huštěnovice byl slavnostně v roce 2020 odhalen kámen s pamětní deskou, která toto výročí připomíná. Pamětní deska se nachází v blízkosti Památní lípy, vysazené v roce 2010 před budovou OÚ. Pod kámen byla uložena schránka, která obsahuje historické listiny, knihu vydanou k tomuto výročí a současné mince. Pamětní desku zhotovil kameník Roman Oharek z Napajedel. Iniciátorkou byla kronikářka Alena Bazalová

Pamětní deska Švehlovy lípy

16. června 2018 byla odhalena Pamětní deska Švehlovy lípy. Antonín Švehla stál u zrodu našeho státu, spoluvytvářel první ústavu, zákony, podílel se na pozemkové reformě a rozvíjel masarykovské Československo v počátcích první republiky. Na jeho počest byla 28. října 1934 vysazena lípa, odhalení pamětní desky se uskutečnilo u příležitosti 100. výročí ČSR. Pamětní desku zhotovil kameník Roman Oharek z Napajedel, iniciátorkou byla kronikářka Alena Bazalová.

Pamětní deska Matky Vojtěchy

U příležitosti 105. výročí narození Matky Vojtěchy byla 19. května 2019 při mši svaté odhalena pamětní deska, která je umístěna ve farním kostele sv. Anny ve vstupním prostoru. Mši celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Pamětní desku nechal na své náklady zhotovit praprasynovec velvyslanec v Norském království a v Islandské republice JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D. Pamětní deska je dílem kameníka Romana Oharka z Napajedel.

Pamětní deska legionáře Antonína Smětáka

Odhalení Pamětní desky se konalo 9. června 1935 na svatodušní neděli. Pamětní deska je umístěna u vchodu rodného domu čp. 64 na popud řídícího učitele Františka Valenty, a je na ní bronzová plastika hlavy legionáře na černém mramoru. Pamětní deska byla v době války uschovaná a znovu odhalena byla 12. srpna 1945 při slavnosti dožínek. Zhotovil ji J. Lukašík.

Pamětní deska gen. Rudolfa Králíčka

Za vojenských poct byla na místním hřbitově, u Památníku padlým obětem v 1. sv. válce, odhalena pamětní deska rodáku generálu Rudolfu Králíčkovi, u příležitosti jeho sedmdesátiletého výročí úmrtí.
Pamětní deska byla odhalena na popud kronikářky Aleny Bazalové. Zhotovil kamenosochař Roman Oharek z Napajedel.

Pamětní deska akad. malíře Antonína Sládka

V sobotu 25. října 2014 byla odhalena pamětní deska akademického malíře Antonína Sládka na jeho rodném domě čp. 263. Pamětní desku zhotovil na náklady rodiny kameník Zbyněk Výmola z Babic.
Pamětní desku zhotovil kameník Zbyněk Výmola z Babic.