Kněží

Kněží – rodáci huštěnovští a kněží, kteří působili ve farnosti Huštěnovice.  Poslední kněz vyšel z Huštěnovic v roce 1955.

František Obdržálek

*8. 11. 1844 – †5. 11. 1920

Řeholní bratr František Obdržálek narozený 8. ledna 1844 v Huštěnovicích čp. 114 byl po přijetí do jezuitského řádu, tehdy ještě v rakouské provincii, poslán do Trnavy, tam začal 29. října 1873 svůj noviciát. Po prvních svatých slibech 30. října 1875 zůstává jako pomocník v krejčovně v Trnavě. Většinu svého řeholního života byl sakristánem (kostelníkem), někdy také infirmářem (pečoval o nemocné), vrátným, nebo i kredenciářem (pečoval o řeholní jídelnu). Tyto služby konal ponejvíce v českých domech, a to v Praze, na Svatém Hostýně a na Velehradě. Ale žil a pracoval i v domech rakouských – ve Vídni, Kalksburgu, Linci a v Innsbrucku. Své poslední řeholní sliby skládal 2. února 1884 v Praze u sv. Ignáce. 17. prosince 1890 byl přítomen u předání Velehradu jezuitům.
František Obdržálek byl i dovedným malířem. Tento svůj dar uplatnil při vymalování svatohostýnského kostela. Nejčastěji a velmi rád zastával úřad kostelníka a byl při této službě nejen pečlivým, ale i velmi bdělým strážcem sobě svěřených kostelů. Tak se mu několikrát podařilo chytit kostelní zloděje. Jen jednou byl v této své bdělosti zaskočen a pozbyl značně ze svého klidu. To tehdy, když za jeho péče o velehradskou baziliku zmizelo způsobem nevysvětlitelným ze skleněné rakve na oltáři sv. Bernarda pozlacené ciborium a později, podobně nevysvětlitelně, se objevilo v pedálech malých varhan za chórovými lavicemi. Šlo zřejmě o nějaký žertík spolubratří. Poslední léta života byl opět na Velehradě, nemocný snášel příkladně a trpělivě mnohou bolest. Na milovaném Velehradě, v kraji v němž se i narodil, odevzdal Pánu svou duši dne 5. 11. 1920 a byl pochován na velehradském hřbitově.

Jindřich Erazim Vitásek

*26. 7. 1817 – †17. 3. 1897

     Spisovatel a vlastenec františkán Jindřich Erazim Vitásek se narodil v Brně 26. 7. 1817, vyrůstal však v Huštěnovicích. V roce 1840 vstoupil do františkánského řádu v Uherském Hradišti a o tři roky později složil klášterní sliby v Zásmukách. Napsal řadu knih, z nichž nejdůležitější byla kniha obsahující pravidla a dějiny III. řádu sv. Františka, s připojeným prvním českým překladem mše svaté. Ta zůstala jen v rukopise. V roce 1851 byl přeložen do Turnova, kde měl velký vliv na studující mládež. Přispíval do Národních listů, Boleslava, olomoucké Hvězdy, Hlasu, Pozoru a Blahověsta. Pro vyhraněné české smýšlení byl J. E. Vitásek několikrát přeložen. Asi v roce 1872 odešel do kláštera v Uherském Hradišti, kde zůstal až do roku 1893.
     Huštěnovicím se za radostné mládí, na které až do své smrti vzpomínal, odměnil postavením nového kostela sv. Anny /vysvěcen 1877/. Na stavbě měl velký podíl jako předseda kostelního výboru. Připravil si v něm i hrobku, ale pochován v ní není. Roku 1878 vydal „Nástin dějin obce Huštěnovské na Moravě“. O rok později „Dějiny a místopis královského města Uherského Hradiště“.
     Roku 1893 odešel J. E. Vitásek do kláštera ve Slaném v Čechách, kde žil v naprosté odloučenosti a  17. 3. 1897 tragicky umírá. Udusil se plyny vystupujícími z kamen.

Mgr. PhDr. Prof. Metoděj Habáň

*11. 9. 1899 – †27. 6. 1984

p-metodtoj-habuazu.jpg

    Narodil se v rolnické rodině v Huštěnovicích čp. 62. Po maturitě vstoupil do Dominikánského řádu. V roce 1919 složil  svaté sliby. Po absolvování filosofických a teologických studií v Římě na Angeliu byl 13. července 1924 vysvěcen na kněze a dosáhl doktorátu filosofie. 27. července 1924 sloužil ve zdejším kostele sv. Anny první mši svatou. Svou profesorskou činnost zahájil na teologickém řádovém učilišti v Olomouci. V roce 1929 založil časopis Filosofická revue a po celou dobu jeho vydávání byl hlavním redaktorem.
     Je autorem několika odborných knih a spoluautorem překladu Summy sv. Tomáše Akvinského. V roce 1938 obhájil Dr. Metoděj Habáň nejvyšší řádový titul Magistr teologie.
     Před II. světovou válkou podepsal Manifest české inteligence proti nacismu. V letech 1938 – 1942 byl provinciálem řádu, exircitárorem. Po skončení II. světové války v roce 1945 se zapojil do obnovy diecézního semináře v Litoměřicích. V době po únoru 1948 byl dvakrát uvězněn, jednou propuštěn po intervenci svého přítele ing. Pujmana.
     V roce 1957 byl ustanoven správcem farnosti Chlum sv. Máří na Sokolovsku. V roce 1972 mu byl odňat státní souhlas k duchovenské činnosti. Od té doby byl v důchodu, nadále ale pracoval pro svůj řád v Praze, Karlových Varech a v Brně. V Brně umírá dne 27. června 1984 a je pochován do řádové hrobky v Olomouci. V roce 1991 byl posmrtně rehabilitován Krajským soudem v Ústí nad Labem.
     Několik dnů před svátkem sv. Metoděje, před blížícím se zářijovým dovršením 85. roku, 65. výročí řeholního zasvěcení a 60. výročí kněžské ordinace zemřel  27. června 1984.

P. Jan Němec

*5. 7. 1910 – †5. 2. 1986

    P. Jan Němec se narodil 5. 7. 1910 v Huštěnovicích, vysvěcen na kněze byl v den svých 25. narozenin 5. 7. 1935 v Olomouci.
     V neděli 7. července 1935 slavil ve zdejším kostele své prvotiny. V sobotu večer přijel vlakem, na nádraží byl očekáván starostou obce p. Čeňkem Bazalou a místním farářem P. Jakubem Hudečkem, jako i početným banderiem. U kostela byl uvítán panem starostou, zástupci spolků, družičkami, členy rodiny a místním farářem. Katolické spolky večer uspořádaly na oslavencovu počest lampionový průvod a před farou, kde byl ubytován, dostaveníčko.
     V neděli v 10 hodin šel z rodného domu čp. 81  slavnostní průvod do kostela. Kázání měl bývalý kaplan uherskohradišťský, olomoucký kanovník Monsignore Dr. Josef Foltynovský. Potom slavil primiciant první mši svatou. Účast na slavnosti byla velká.
     P. Jan Němec působil ve Starém Hrozenkově, v Uherském Hradišti, v Ostravě a Ostravě-Svinově. Zemřel 5. 2. 1986. P. Jan Němec  je pochován na místním hřbitově v Huštěnovicích.

P. Josef Němec

*20. 1. 1913 – †19. 5. 1998

    P. Josef Němec /rodný bratr P. Jana Němce/ se narodil v Huštěnovicích čp. 81. Kněžské svěcení přijal 5. 7. 1937 v Olomouci. 11 Let sloužil jako kaplan v Holešově a 49 let jako farář v Kostelci u Holešova. za svého působení zastával též úřad děkana holešovského. Po 60. výročí svého kněžství odešel na odpočinek do Velkých Pavlovic. Do posledních dnů, i přes svůj vysoký věk, vypomáhal v duchovní službě místní farnosti a okolí.
     Zemřel 19. 5. 1998 v břeclavské nemocnici. Tělesné ostatky P. Josefa Němce jsou uloženy v kněžském hrobě jeho dlouholetého působiště v Kostelci u Holešova.
     P. Josef Němec naposled navštívil svou rodnou obec v roce 1997 při oslavách 120 let kostela sv. Anny v Huštěnovicích.

P. Antonín Směták

*13. 11. 1920 – †25. 11. 1970

    26. června 1948 přijel do svého rodiště novokněz salesián P. Antonín Směták. Banderium mu přijelo naproti na nádraží. V kočáře s ním přijeli otec, matka. P. Oldřich Med, salesián jako primiční kazatel. U sochy sv. Jana Nepomuckého, kde byla postavena slavobrána, bylo přivítání. Vítal jej nejprve místní farář P. Richard Němčák, pak jeho příbuzní, školáci, kteří mu podali novou rochetu, štolu, křížek a kytici. Nakonec jej vítal předseda MNV Václav Hampala. Novoknězi věnoval poukaz na 24 m plátna na výbavu. Po přivítání se průvod odebral do kostela na sv. požehnání.
     Na druhý den byla primicie. Slavnostní kázání před kostelem měl P. Oldřich Med, mše sv. již v kostele, za asistence obou bratří Němcových, zdejších rodáků. Velmi pěkně působila při přivítání i primicii salesiánská hudba 35 členů, všechno mladých hochů.
     Studia gymnaziální konal v Kroměříži, bohosloví studoval v Litoměřicích, kde byl jako kněz salesián 29. června 1948 vysvěcen na kněze. Po vysvěcení působil v salesiánském ústavu v Pardubicích. Když v roce 1950 řády a kongregace byly u nás rozpuštěny, byl povolán do vojenské služby. Po vojně byl varhaníkem v Liptále, okres Vsetín, pak 6 roků varhaníkem ve Vítkově. Odtud jako varhaník přesídlil do Znojma ke sv. Mikuláši, kde působil až do své smrti. Zemřel 25. 11. 1970. Pohřeb se konal ráno ve Znojmě, v Huštěnovicích odpoledne z rodného domu. Pohřební obřad vykonával příbuzný zesnulého, Mgr. PhDr. Profesor Metoděj Habáň, dominikán, administrátor. Ke hrobu jej doprovodilo 46 kněží, 19 řeholních sester. Pohřebníci a mládež z Huštěnovic jej doprovodila v krojích. U hrobu za salesiánskou práci poděkoval P.  provinciál, za padesátníky – vrstevníky p. František Adamík
     19. července 1970 se ještě sešel na oslavě padesátin s vrstevníky a při loučení řekl: Kdo z nás první umře? Bůh oslav jeho duši. Jistě netušil, že to bude on. Jeho ostatky jsou uloženy v hrobu rodičů v Huštěnovicích.

P. Oldřich Zich

*5. 9. 1930 – †24. 8. 1990

p-oldzlich-zich.jpg

   P. Oldřich Zich se narodil 5. 9. 1930 v dělnické rodině v Huštěnovicích čp. 159. V letech 1945-1950 studoval na Gamnaziu v Kroměříži, po uzavření církevních škol maturoval v Prostějově. Na kněze byl vysvěcen v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích 26. 6. 1955. První mši sv. sloužil v kostele sv. Anny v Huštěnovicích 3. 7. 1955. Působil v Bílovci a Hlučíně. Od roku 1974 do roku 1982 byl farářem ve Slavkově u Opavy. Posledních 8 let byl vážně nemocen a podle možností ve Slavkově vypomáhal. Zemřel náhle 24. 8. 1990 ve Slavkově a zde je i na místním hřbitově pochován.
     3. července 1955 se v Huštěnovicích konala slavnostní primicie. V sobotu v podvečer vyjelo dvanáctičlenné baderium chlapců  na koních, ve slováckých krojích, v doprovodu kočáru taženým koňmi, na nádraží. Kočár  řídil p. Otto Gabriel. Do kočáru nasedli spolu s novoknězem  bohoslovci, kteří s ním studovali. Na návsi u sochy sv. Jana Nepomuckého jej přivítal nejdříve farář P. Richard Němčák, pak předseda MNV p. Josef Sládek. Na druhý den vyšel z rodného domu průvod krojované mládeže a dětí, kněží, bohoslovci a věřící lidé na primiční mši sv. Kazatelem byl dp. rada Tomáš Loprais, farář z Jalubí. Kromě něho dp. rada Valentin Zavadil, farář ze Spytihněvi, dp. Antonín Kolář, rada a farář z Babic, P. Jan Němec, zdejší rodák a místní farář  P. Richard Němčák.  Hrála krojovaná dechová hudba z Kostelan nad Moravou. Odpoledne udílel novokněz novokněžské požehnání.
     P. Oldřich Zich je posledním knězem, který vyšel z naší obce Huštěnovice.

 Vojtěcha Hasmandová

*25. 3. 1914 – †21. 1. 1988

vojttocha-hasmandovua.jpg

     Vojtěcha Antonie Hasmandová se narodila v početné rodině sedmi dětí. Již ve 13 letech, jako školní čekatelka, vstupuje do kláštera ve Frýdlantu nad Ostravicí. V roce 1940 skládá v Praze věčné sliby. Postupně se stává učitelkou,  ošetřovatelkou a nakonec ředitelkou školy v Brně – Líšni. V roce 1952 je zatčena státní bezpečností a za rok odsouzena Krajským soudem v Českých Budějovicích k 8 letům vězení, které si odpykává v pardubické věznici. V roce 1960 je propuštěna na základě amnestie. V roce 1970 byla zvolená generální představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě – Hradišti.  Opakovaně zvolena na tři funkční období. V říjnu 1987 vážně onemocněla, potvrzuje se diagnoza zhoubného nádoru na plicích. 21. ledna 1988 umírá v komunitě ve Znojmě, kde byla také 28. 1. 1988 pohřbená. Za účasti více než pěti set hostů ubíral se smuteční průvod ke hřbitovu. Doprovodilo ji na sto dvacet kněží, řádové sestry z různých společenství a ostatní příbuzní a známí. V roce 1992 vydává nakladatelství Cesta v Brně knihu o jejím životě. Podle katolického týdeníku z roku 1996 byla ustavena brněnským biskupem komise o zahánení procesu blahořečení matky Vojtěchy,  která celým svým životem svědčila svou víru heroickými ctnostmi.

Kněží, kteří působili ve farnosti Huštěnovice

P. Jakub Hudeček

*15. 9. 1871  – †18. 1. 1937

puater-jakub-hudeteek.jpg

     P. Jakub Hudeček se narodil 15. září 1871 v hanácké vesnici Želči u Vyškova. Pocházel z chudé vícečlenné stolářské rodiny. Po absolvování arcibiskupského semináře v Kroměříži studoval bohosloví v Olomouci, kde byl roku 1893 vysvěcen na kněze. Jako kněz působil v Německé Libině, v Kyjově a od září 1904 v Uhersém Hradišti. V roce 1910 se stal expositou v Huštěnovicích a v roce 1915 farářem v Huštěnovicích. V roce 1924 se stal děkanem uherskohradišťským, v roce 1929 arcibiskupským radou a o Vánocích 1936 čestným kanovníkem kroměřížským.
     V roce 1915 se stal prvním farářem v Huštěnovicích, kde působil až do své smrti. Stál vždy v popředí veřejného života. Mimo svých stavovských záležitostí byl hospodářsky, kulturně a vědecky činný. Zvelebení kostela, rozkvět spořitelního spolku, postavení pomníku padlým je jeho zásluha.
     Poslední léta věnoval veškerý volný čas jen archeologii. Jako předseda archeologického spolku Starý Velehrad těžce nesl, že obec huštěnovská postrádá vykopávek. Procházel tratě a dal se i do kopání se svými nadšenci. Kopání se potkalo s náležitým porozuměním a s dobrými výsledky vykopávek. K tomuto účelu bylo zřízeno místní muzeum, kde veškeré vykopávky byly uloženy. Nebylo mu dopřáno, aby dílo dokončil. Obec huštěnovská jej za zásluhy o obec  21. prosince  1931, v době jeho šedesátin,  jmenovala čestným občanem.
     Na smrtelné posteli dostalo se mu za jeho životní práci uznání tím, že archeologický spolek Starý Velehrad odevzdal mu diplom,  jako čestnému předsedovi.
     Zemřel po krátké nemoci 18. ledna 1937. Pohřeb se konal za účasti 83 kněží, domácích i přespolních občanů. Církevní obřady vykonával kapitulární vikář Dr. Jan Martinů z Olomouce, rovněž se rozloučil nad hrobem za obec starosta Čeněk Bazala, pak následovali zástupci spolků, jednot a děti.
     Po skonu P. Jakuba Hudečka administrátorem fary ustaven byl expozita P. Antonín Kolář z Babic, ale duchovní správu vedl a školu zastával P. František Bartys, katecheta z Uherského Hradiště. Novým farářem od května 1937 se stal P. Richard Němčák.

P. Richard Němčák

*17. 5. 1884 – †21. 5. 1980

01-p-richard-ntomteuak-huzattonovice-zateuatek-60-let.jpg

P. Richard Němčák se narodil 17. 5. 1884 v Pěnčíně. Kněžské svěcení přijal 5. 7. 1908 v Olomouci. Působil jako kooperátor půl roku v Ostravě-Hrabové. potom nepřetržitě na uherskohradišťsku v Buchlovicích, Polešovicích, jako farář ve Stříbrnicích, a v Huštěnovicích. Jako kněz důchodce ještě 17 let vedl duchovní správu v Tučapech, farnost Boršice u Buchlovic. Zemřel 21. 5. 1980 jako nejstarší kněž v arcidiecezi. Pochován je v kněžském hrobě v Tučapech.
     Padesátileté kněžské jubileum P. Richarda Němčáka bylo slaveno 27. 7. 1958 v Huštěnovicích, kdy se slavilo patrocinium sv. Anny – pouť. Přijeli občané z farností, kde dříve jubilant působil a kněží z okolních obcí. Také huštěnovští rodáci P. Jan Němec a P. Josef Němec. Kněží a celý průvod přišel k vyzdobené faře a jubilanta odvedli do kostela sv. Anny. Rodák huštěnovský ThDr. P. Metoděj Habáň blahopřál jménem obce, družička a chlapec v kroji z Huštěnovic a družička z Polešovic podala kytici, která vyvolala veselost. Do kytice bylo vkusně zastrčeno 50 cigaretových specialit.
     V průvodu byl nesen veliký věnec, který dala obec udělat na hrob rodičů jubilanta. Družičky nesly na poduškách ozdobenou padesátku, kalich a křížek. Jubilant šel uprostřed věnce, který nesli žáci, kteří toho roku byli u prvního sv. přijímání. Za ním šli bratři, sestry, příbuzní a celá řada občanů. V kostele blahopřál Miloš Hrdý, žák střední školy, bývalý ministrant, a podal faráři krásný křížek. Po kázání vldp. P. Arnošta Horáka, děkana, byla sloužena slavná mše sv. Asistoval Dr.Th. Metoděj Habáň a P. Josef Macík, presbyter P. Arnošt Horák. Po mši sv. šli kněží na faru, též hudebníci, družičky, kde byli pohoštěni.
     V květnu 1963 P. Richard Němčák odešel na odpočinek a novým administrátorem byl jmenován P. Jaroslav Janík.
    

P. Jaroslav Janík

*15. 4. 1915 – †3. 10. 1973

p-jar-janusk-2.jpg

     Administrátor, kaplan Jaroslav Janík přišel do naší farnosti z Holešova. Narodil se 15. 4. 1915 v Polešovicích, studoval u salesiánů ve Fryštáku u Zlína, maturoval ve Strážnici na Reálném gymnáziu v roce 1936. Po bohosloví na fakultě v Olomouci vysvěcen na kněze 5. července 1941.
     Působil jako kaplan v Halenkově za Vsetínem, v Napajedlích, Uherském Brodě a Holešově. Do Huštěnovic přišel 15. května 1963. Přivezl jej z Holešova pan  František Knot, pan  Antonín Vojtěšek a pan Hynek Býček. Uvítán byl u kostela, kde byla májová pobožnost. Po pobožnosti jej přivítal pan Josef Sátora, dvě družíčky a mládenec. Podán mu byl chléb, sůl a sklenička vína na přivítanou v průjezdu farní budovy.V kostele před oltářem byl přivítán panem Inocencem Smětákem a družičkou Marií Vojtěškovou ze 3. třídy. V roce 1965 byl administrátor P. Jaroslav Janík přeložen do Šumic, kde 3. 10. 1973 zemřel.
     Od 1. července 1965 byl jmenován administrátorem P. Rudolf Matěna.

P. Rudolf Matěna

*14. 3. 1912 – †2. 10. 1972

p-rudolf-mattona-2.jpg

     Narodil se 14. března 1912 v Hronově. Na kněze byl vysvěcen 29. června 1936 v Hradci Králové. Po krátkém působení v Čechách přešel na Moravu do naší arcidieceze a působil ve Vacenovicích u Kyjova. Po neshodě s okresním církevním tajemníkem panem Koutným byl přeložen do Huštěnovic.
     Dne 1. července 1965 byl jmenován administrátorem huštěnovské farnosti, kde prožil mnoho příkoří. Když onemocněl na rakovinu, prožil rok plný bolestí na Žlutém kopci v Brně, kde také zemřel 2. 10. 1972. Byl převezen do svého rodiště a tam také pohřben. Ze zdejší farnosti jel na pohřeb do Hronova plný autobus farníků.
     Po dobu jeho nemoci zde konali bohoslužby kněží z Babic. Nejdříve P. František Urban, po jeho přeložení P. Josef Zimčík. Od 4. září 1972 nastoupil do Huštěnovic nový duchovní správce P. Jan Čechal.

P. Jan Čechal

*6. 5. 1913 – †20. 9. 1989

     P. Jan Čechal se narodil 6. května 1913 v Újezdci u Osvětiman. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde v roce 1933 maturoval. Bohosloví studoval v Olomouci, kde byl 5.7. 1938 vysvěcen na kněze. Jako prefekt arcibiskupského semináře v Kroměříži byl poslán na studia přírodních věd a zeměpisu do Brna na Masarykovu universitu.
     Učil jako profesor na Arcibiskupském gymnaziu v Kroměříži a později byl jmenován spirituálem. Do ústavu zavedl skautskou výchovu a padesáti člennou dechovou kapelu.
     Po zrušení seminářů působil od roku 1950 jako kaplan v Gottwaldově /Zlíně/, kde získal 120 ministrantů. Z toho důvodu byl přeložen jako administrátor do Prakšic u Uherského Brodu, kde působil 6 let. 10 let byl administátorem v Blatnici pos sv. Antonínkem. Protože získal poutní kapli sv. Antonína církvi, byl z trestu přeložen do Březolup, kde působil necelých 5 let a pak přeložen do Huštěnovic.
     Zemřel 20. září 1989. Pohřbu se zúčastnilo mnoho kněží, řeholních sester, biskup olomoucký Monsignore Dr. František Vaňák, pozdější arcibiskup  olomoucký, Metropolita moravský. P. Jan Čechal je pochován na hřbitově v Huštěnovicích.
     Novým administrátorem byl jmenován P. Zdeněk Zlámal.

     Dne 8. ledna 1978 vykonal Nejdůstojnější Otec biskup Mons. Josef Vrana pastorační návštěvu naší farnosti. Koncelebrované mše sv. se účastnili Otec biskup, jeho generální vikář prelát P. Otakar Trtílek. Homilii pronesl pan generální vikář, který po mši svaté přečetl dekret Otce biskupa, kterým jmenuje arcibiskupského radu Jana Čechala čestným kanovníkem kroměřížským.
     Potom Otec biskup zhodnotil zásluhy nového kanovníka. Zvláště vyzvedl  spirituálskou činnost v kroměřížském semináři, kde vychoval celou řadu kněží, kteří blahodárně působí v naší arcidiecezi. Vyzvedl jeho exitátorskou činnost mezi kněžími na Sv. Hostýně.
     Nový kanovník se oblékl do rochety a kanovnické mozety. Otec biskup mu pak vložil na ramena kanovnický řetěz a na hlavu nasadil kanovnický biret. Poděkováním a slibem za vysoké církevní vyznamenání slavnost v kostele skončila.

P. Zdeněk Zlámal

*10. 5. 1940 – †31. 8. 2013

     Páter Zdeněk Zlámal se narodil 10.5. 1940 v Žeravicích u Kyjova, vyučil se elektrikářem v n. p. Svit Gottwaldov, kde také vystudoval průmyslovou školu. V roce 1969 maturoval na Gymnaziu v Gottwaldově /Zlíně/ a v témže roce odešel do Semináře v Olomouci.
     V roce 1974 byl v Olomouci vysvěcen na kněze a od 1. 7. 1974 sloužil ve farnosti Příbor u Ostravy, Hranice na Moravě, Lichnov u Bruntálu, Sosnová, Zátor, Želechovice-Provodov, kde působil 9 let a od července 1992 je v naší farnosti Huštěnovice. Dekret ovšem dostal do Babic, ale P. Zdeněk Zlámal se rozhodl pro Huštěnovice. Kromě naší farnosti se staral o farnost v Babicích a Jankovicích.
     V roce 1999 slavil P. Zdeněk Zlámal výročí 25-ti letého kněžství. Slavnost byla velmi pěkná, sjelo se hodně hostů, vyhrávala dechová hudba. V roce 2000 slavil 60-ti leté výročí svého narození.
     Za dobu jeho působení od roku 1992 v Huštěnovicích byl kostel sv. Anny velice udržován a opravován. Byla provedena kanalizace kolem kostela, elektroinstalace, topení v kostele, vyměněny okna, opravena střecha, nainstalovány nové věžní hodiny s osvětlením. V roce 2001 byla za jeho velkého úsilí provedena původní výmalba kostela, která stála 1.300.000 korun. Dalším velkým jeho přáním bylo opravit fasádu kostela, dát na původní místo kazatelnu, která byla v roce 1981 nesmyslně rozebrána. Rovněž fasádu fary chtěl vrátit do původní podoby, ze které zmizel kromě jiného i letopočet 1908 – „ANNO DOMINI MCMVIII“. Fasáda kostela byla v roce 2008 obnovena. V roce 2009, ještě za jeho  působení, byla provedena generální oprava varhan. Kromě kostela v naší farnosti  je i kostel v Jankovicích a Babicích opraven jeho zásluhou.
     Za jeho působení bylo pokřtěno 73 dětí, na poslední odpočinek doprovodil 174 farníků. Každým rokem se ve všech farnostech konala sv. přijímání a dvakrát proběhlo biřmování.
     V roce 2009 zdravotní stav P. Zdeňka Zlámala již nedovoloval uskutečňovat jeho plány a kněžskou činnost v naší farnosti. Koncem června 2009 se z Huštěnovic přestěhoval do svého rodiště Žeravic u Kyjova, kde 31. srpna 2013 zemřel.
     V roce 2009 obdržel P. Zdeněk Zlámal ocenění od olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který jej jmenoval konsistorním radou.
     V červenci 2009 nastoupil do farnosti P. Dr. ICLic. Mariusz Sienkowski.
    

P. Dr. ICLic. Mariusz Sienkowski

*13. 7. 1963

p-mariusz-sienkowski-1.jpg

     Páter Dr. ICLic. Mariusz Sienkowski přišel do naší farnosti v červenci 2009. Narodil se v Polsku v Grodowě 13. 7. 1963. Je nejstarším ze čtyř sourozenců. Po střední škole začal studovat medicínu. Po úrazu pravé ruky studium medicíny musel  zanechat a v roce  1991 přešel do kněžského semináře v Olomouci. V roce 1993 přijal jáhenské svěcení a o rok později z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal kněžské svěcení. Po absolvování teologické fakulty v Olomouci /Mgr./, získal druhý titul magistra teologie a pedagogiky ve Wroclavi. V roce 2002 ukončil licenciát kanonického práva v Lublinu /ICLic./, v roce 2005 získal doktorát obojího práva na Wroclavské universitě /Dr./.
     P. Mariusz Sienkowski prošel farnostmi Valašské Klobouky 1994-1995, Jezernice u Hranic 1995-1996, Píšť na Opavsku 1996-2003, Wroclav 2003-2005, Bílavsko 2005-2006, Klenovice 2007-2009 a v naší farnosti Huštěnovice je od roku 2009.
     Za své nejúspěšnější působiště považuje farnost Píšť. Opravil zde kostel, faru a vybudoval amfiteatr pro bohoslužby pod širým nebem, kde se účastnilo poutní mše svaté 6.500 věřících. V roce 2001 posvětil Jan Pavel II. korunky pro obraz Panny Marie Čenstochovské v Píšti. Vzniklo jeho zásluhou druhé takto zasvěcené poutní místo mimo Polsko. Jedno je v USA, druhé v Píšti.
     P. Mariusze Sienkowského zajímá práce s mládeží, jeho koníčkem je vaření. Přeje si, aby mezi lidmi panovaly normální mezilidské vztahy, důvěra z obou stran. Lidé se nesmí kněze bát.
P. Mariusz Sienkowski v naší farnosti službu ukončil 31. 3. 2016. Jeho nástupcem je dojíždějící farář Mgr. Miroslav Suchomel.

P. Mgr. MIROSLAV SUCHOMEL

*12. 10. 1964

P. Miroslav Suchomel se narodil ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po ukončení studia na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci přijal v roce 1994 kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera. V roce 1995 až 1996 sloužil jako kaplan v nedalekých Bílovicích. Pak působil jako farář v Otaslavicích na Prostějovsku. V roce 2004 byl přeložen do Starého Města a současně do 30. července 2013 zastával funkci administrátora exkurendo farnosti Jalubí. Administrátorem exkurendo naší farnosti byl jmenován k 1. 4. 2016.

P. Stanislav Matyáš

*1. 9. 1964

P. Stanislav Matyáš vystřídal P. Miroslava Suchomela a obsadil osmé místo v pořadí faráře v historii zdejší farnosti a současně funkci administrátora exkurendo ve farnosti Babice.
Narodil se ve Vsetíně, základní školu absolvoval ve Francově Lhotě. Následovalo studium na SPŠE ve Frenštátu pod Radhoštěm a základní vojenská služba. Od roku 1985 do roku 1993 pracoval v MEZu Vsetín.
Následovalo životní rozhodnutí pro duchovní službu. V letech 1993 – 1999 studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci.
Na jáhna byl vysvěcen v katedrále sv. Václava 23. června 2001 olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou. Od roku 2001 do roku 2002 sloužil jako jáhen v Otrokovicích. Kněžské svěcení přijal dne 29. června 2002 v katedrále sv. Václava v Olomouci od arcibiskupa Jana Graubnera.
Jeho kněžská působiště: 2002 – 2003 Vlašské Meziříčí, Branky, Lešná, jako kaplan. 2003 – 2010 Velký Ořechov, jako administrátor, farář. 2010 – 2017 Kostelec na Hané, Ohrozim, Vícov, jako farář. 2017 – 2021 Strání, jako farář.
Od 1. července 2021 nastoupil do Huštěnovic jako farář.

Jáhen Mgr. Miroslav Pernička

*4. 3. 1947

juahen-miroslav-perniteka-1.jpg

     Jáhen Mgr. Miroslav Pernička se narodil v Břestku, farnost Buchlovice. V Huštěnovicích žije s rodinou od roku 1983. Je vyučen elektromontérem a večerně vystudoval SPŠS obor silnoproudé elektrotechniky.
     V roce 1996 ukončil úspěšně studium na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci a o rok dříve duchovní formaci pro trvalý diakonát na Arcibiskupském kněžském semináři.
     Jáhenské svěcení se v té době neuskutečnilo, protože P. Zdeněk Zlámal neměl o službu jáhna ve farnosti zájem.
     Po obnovení Řeckokatolické církve navštěvuje Jáhen Mgr. Miroslav Pernička se svou rodinou Svatou Božskou liturgii byzantsko-slovanského obřadu ve Velehradě. O cyrilometodějskou tradici se zajímal už od příprav k maturitě.
     V roce 2008 získal od arcibiskupa, metropolity moravského Jana Graubnera souhlas pro východní obřad. Po udělení souhlasu byly ještě dva roky čekatelské doby pro prohloubení znalostí byzantsko-slovanské  tradice.
     Apoštolský exarchát byzantsko-slovanského obřadu v České republice vyhlásil papež Jan Pavel II. bulou ze dne 15. 3. 1996 a je přímo podřízen Apoštolskému stolci. Věroučně je v plné jednotě s římskou církví, liší se jen východní tradicí obřadu. Duchovní obou obřadů, západního a východního, mohou bez překážek sloužit spolu u stejného obětního stolu.
     Milost Ducha svatého v podobě jáhenského svěcení mu byla udělena 22. května 2010 v Praze, v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta, den před slavností sestoupení sv. Ducha. Svěcení udělil apoštolský exarcha otec biskup Mons. ThDr. RnDr. Ladislav Hučka, CSc.
     V roce 2009 byla ustanovena nová řeckokatolická farnost pro zlínský kraj a u kostela sv. archanděla Michaela v Otrokovicích, pro níž byl dekretem jmenován výpomocným duchovním v diakonských funkcích. Pokud zrovna neplní duchovní povinnosti ve své farnosti v Otrokovicích, vykonává jáhenskou službu, se souhlasem kněze P. Mariusze Sienkowského, v kostele sv. Anny v Huštěnovicích.