MYSLIVCI

Historie Mysliveckého spolku

a Honebního společenstva

Myslivecká spolek Huštěnovice – Sušice

Proto, aby i nadále mohla být v Huštěnovicích provozována myslivost, bylo nutné v roce 2002 provést celou řadu administrativních a organizačních  opatření. Všechny tyto úkoly pramenily z nového Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., který začal platit od 1. 7. 2002.Podle tohoto zákona lze myslivost provozovat jen v rámci státem uznané honitby o minimální výměře 500 ha. Majitelé pozemků, kteří vlastní méně než 500 ha mohou vytvořit honební společenstvo, které prostřednictvím přípravného výboru podá orgánu státní správy návrh na uznání společenstevní honitby. Tam, kde honební společenstvo a společenstevní honitby již existují, což je případ naší obce, musí stávající výbor honebního společenstva uvést honitbu i honební společenství do souladu s tímto zákonem.


Byla provedena inventarizace členské základny honebního společenstva Huštěnovice  a současný počet členů honebního společenstva  je 742 a disponuje s 564,380 165 ha souvislých pozemků. Společenstevní honitba Huštěnovice byla uznána  rozhodnutím Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. j. MYSL.105/93-1-Ha/209 ze dne 22. 3. 1993. Celková výměra honitby je 665,9947 ha. K honitbě přičlenili své pozemky dohodou Pozemkový fond ČR o výměře 41,1617 ha a Povodí Moravy o výměře 27,1132 ha. Podmínkou pro uvedení stávajících honiteb do souladu se zákonem bylo opětovné uzavření Dohody o společných hranicích honiteb se sousedními HS tj. Babice, Kněžpole, Staré Město, Jalubí, Traplice a Kudlovice. Dohody byly uzavřeny se všemi sousedy ve velmi přátelském duchu. Taková přátelská atmosféra jako je u nás  zdaleka není u ostatních honebních společenstvech. 
Transformace Honebního společenstva Huštěnovice IČO-462 563 18 proběhla na fransformační valné hromadě   dne 6. 12. 2002 na myslivecké chatě v Huštěnovicích. Valná hromada honebního společenstva projednala a schválila nové stanovy HS.Valná hromada zvolila orgány honebního společenstva: starostou HS byl zvolen – ing. Králík Jaroslav st., místostarosta HS – Doc. ing. Ondrůšek Čestmír, Csc.,člen výboru HS – Bazala Bohuslav, Nesázal Zdeněk a Králík Jaroslav ml. 
Valná hromada projednala a schválila žádost Myslivecké společnosti Huštěnovice  – Sušice o pronájem společenstevní honitby Huštěnovice na dalších 10 let. Předsedou Myslivecké společnosti Huštěnovice – Sušice je Smolík Antonín, místopředseda ing. Králík Jaroslav st., myslivecký hospodář Doc. ing. Ondrůšek Čestmír, Csc, finanční hospodář Bazala Bohuslav, předseda kontrolní komise Nesázal Zdeněk. Členy myslivecké společnosti dále jsou Nesázal Petr, Kolomazník Václav, Štěpán Alois, MUDr. Knot Jaroslav, MUDr. Ondrůšek Štěpán. Novým členem myslivosti se stal Králík Jaroslav ml., Tomáš Dostálek a Aleš Richtr.

V roce 2011 se předsednictví vzdal Antonín Smolík pro svůj pokročilý věk a na konci roku zemřel. Novým předsedou  byl zvolen Doc. ing. Ondrůšek Čestmír, Csc., mysliveckým hospodářem ing. Jaroslav Králík ml. 
Stavy naší zvěře mají zlepšující se tendenci po povodni, která naši honitbu postihla v roce 1987. Podstatně se zlepšily stavy zajíce, bažanta a koroptve. Stavy srnčí zvěře jsou velmi dobré až vysoké. V revíru  se již několik let  drží bobři, kteří se vrátili cca  po 150 letech. Přátelská atmosféra i myslivecký duch mezi všemi myslivci je výborná.
Na závěr pracovně a finančně náročné akce transformace Honebního společenstva Huštěnovice bylo s datem roku 2003 vyhotoveno tablo honebního společenstva a Myslivecké společnosti  Huštěnovice – Sušice, které zdobí prostory myslivecké chaty.

V roce 2013 byly smlouvy obnoveny a prodlouženy na dalších deset let.

Myslivecký hospodář                          Ing. Jaroslav Králík  Ph.D.
Předseda mysliveckého spolku   Aleš Richtr  

Myslivecká společnost Huštěnovice – Sušice měla v roce 2013 devět členů: Jaroslav Králík, Čestmír Ondrušek, Štěpán Ondrušek, Bohuslav Bazala, Aleš Richtr,  Václav Kolomazník, Jaroslav Knot, Zdeněk Nesázal, Tomáš Dostálek. V únoru 2013 zemřel dlouholetý myslivecký hospodář Ing. Jaroslav Králík st.

Myslivecká společnost Huštěnovice – Sušice je od 1. 1. 2014 zapsána ve spolkovém rejstříku jako Myslivecký spolek Huštěnovice – Sušice. V listopadu 2021 zemřel předseda mysliveckého spolku Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.

Honební starosta                 Ing. Jaroslav Králík Ph.D.
Honební hospodář              Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Členové výboru                    Bohuslav Bazala, Zdeněk Nesázal
                                               MUDr. Štěpán Ondrůšek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA