Kronikáři

 • Jindřich Erazim Vitásek /1817 – 1897/ bratr řádu sv. Františka, zapsal nejstarší dějiny obce v kronice s názvem “Nástin dějin obce Huštěnovic”
 • Páter Jakub Hudeček /1871 – 1937/ místní farář, kronikářské zápisy od r. 1910 do r. 1936
 • František Valenta, řídící učitel v Huštěnovicích, zapsal rok 1937 – 1939
 • Páter Richard Němčák /1884 -1980/ farář, kronikářem v letech 1939 – 1947
 • Leopold Hanák /1904 – ?/ ředitel střední školy v Babicích, kronikářem  v letech 1947 – 1948
 • Gustav Novotný /1881 – 1964/, dělník v důchodu, kronikářem v letech 1949 – 1954
 • Antonín Kadara /1901 – 1971/, kronikářem v letech 1955 – 1958, zapsal pouze rok 1954, starosta obce
 • Václav Hampala /1899 – 1975/ dělník v důchodu, kronikářem v letech 1959 – 1964. Dopsal od roku 1955. Starosta obce. 
 • Marie Litošová /1944/, učitelka ZŠ, zapsala léta 1965 – 1973
 • Libuše Novotná /1939 – 2008/, učitelka ZŠ v Babicích, zapsala léta 1974 – 1976
 • Marie Litošová /1944/, učitelka ZŠ Babice, zapsala kroniku obce od r. 1977 – 1991/
 • Marie Kodrlová /1936/, úřednice v důchodu, kronikářkou od r. 1992 – do roku 1996
 • Alena Bazalová /1955/, úřednice, zapisovala obecní kroniku od roku 1997 do roku 2021
 • Jakub Veselý /1986/, učitel, kronikářem je od roku 2022

Je povinností každé obce v České republice vést Obecní kroniku. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy, jednotlivé roční zápisy jsou vedeny v elektronické podobě a následně vytištěny.

V souladu se zákonem č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo Obce Huštěnovice schválilo od roku 2022 Mgr. Jakuba Veselého.

Motto:
Kronika je jako zrcadlo. Vidíme v něm nejen minulost, ale i naši budoucnost …..

Dříve Pamětní kniha, nyní Obecní kronika, je letopisecké dílo, zachycující události v obci pro budoucí generace.

Práce kronikáře:

 • kronikář píše kroniku dokumentním perem osobně a ručně
 • psaní kroniky je výsadním právem pověřeného kronikáře, který zaznamenává informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle
 • kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře
 • kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní
 • množství informací zapsaných do kroniky nezáleží pouze na aktivitě kronikáře, ale také na obyvatelích obce, kteří mají právo poskytovat kronikáři informace ze života svého, ale i postřehy ze života obce
 • fotografická dokumentace je vedena ve zvláštních fotoalbech jako příloha kroniky
 • do kroniky se fotografie nevlepují
 • dokumentace, jako novinové články, plakáty apod., jsou vedeny ve zvláštní příoze za každý kalendářní rok zvlášť
 • ke kreslení a malování do kroniky je nejvhodnější používat techniku kresby tuší, tužkou a perem,  je možné používat pastelky, voskovky, vodové a olejové barvy, zakázáno je používání fixu a uhlu

Roční osnova:

 • každý rok má svoji titulní stránku
 • každý nový kronikář při započetí psaní kroniky napíše svůj životopis, aby se představil čtenáři
 • záleží na kronikáři, jaký si zvolí postup při psaní kroniky, ale vybraný postup by měl zachovat po celou dobu
 • zapisovaný text obsahuje důležité informace o celkovém dění na celém katastrálním území obce, dále o obecní, kulturní, společenské, sportovní, zdravotní, sociální, politické, podnikatelské, hospodářské a další činnosti
 • do kroniky se nezapisují celosvětové a celostátní události, pouze jejich odraz na životě v obci
 • zapisují se změny v počtu obyvatel, počtu domů
 • o počasí píšeme jen extrémní výkyvy a dopad na obec
 • kronika může obsahovat kresby, které může namalovat kdokoliv na žádost kronikáře
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o osobách, které udělali v obci i mimo obec něco, co stojí za zmínku, jak pozitivního, tak negativního
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o nákupu a prodeji nemovitostí, pozemků a dopravních prostředků, dozví-li se o tom kronikář
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o chovaných zvířatech, jejich počtech a druzích, dozví-li se o tom kronikář
 • do kroniky lze zaznamenávat důležité informace o rodácích, dozví-li se o tom kronikář.