Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle Zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Huštěnovice

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území: 660 ha
 • Počet obyvatel ČR k 1.1.2024: 993, (501 mužů, 492 žen)
 • Počet cizinců k 1.1.2024: 25 z toho 5 trvalý pobyt, 8 přechodný pobyt, 12 pobyt na základě dočasné ochrany
 • Počet obyvatel ČR s místem trvalého pobytu na úřední adrese obecního úřadu: 47
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°6’29.320″N, 17°27’50.952″E 
 • Nadmořská výška: 181,5 m n.m.
 • Pošta: Ne (687 03 Babice)
 • Zdravotnické zařízení: Ano, Dětský lékař
 • Policie: Ne
 • Škola: Ano, ZŠ a MŠ
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Kanalizace, ČOV: Ano

2. Důvod a způsob založení

Obec Huštěnovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Huštěnovice. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Nadřízeným orgánem obce je krajský úřad Zlínského kraje a dozor vykonává ministerstvo vnitra.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Organizace, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Základní škola a Mateřská škola Huštěnovice

Seznam kontaktů

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova obecního úřadu v Huštěnovicích, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, GPS: 49°6’29.320″N, 17°27’50.952″E 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí, středa 7.00 – 17.00

4.4. Telefonní čísla

572 585 135

4.5. Faxové číslo

572 585 135

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky obce Huštěnovice: www.hustenovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

hustenovice@hustenovice.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@hustenovice.cz

4.9. ID datové schránky

 escbnnv

4.10. Kontakt na pověřence ochrany osobních údajů obce Huštěnovice

ing. Milan Rozum, email: starosta@traplice.cz, tel: 572 572 616

5. Bankovní spojení

5223721/0100 KB Uherské Hradiště

6. IČO

00290971

7. DIČ

Ne

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty obecního úřadu Huštěnovice: Vyhlášky, usnesení, územní plán, povodňový plán…

8.2. Rozpočet

Rozpočet 2023

Rozpočet 2022

Rozpočet 2021

Rozpočet 2020


9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Huštěnovicích

Název a adresa:
Obecní úřad Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice

Telefon: 572 585 135

e-mail: hustenovice@hustenovice.cz

Informace se zveřejňují:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • na informačních tabulích (v budově OÚ, vývěsní skříňka u obchodu renta a u telefoní budky)

10. Příjem žádostí a další podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

10.1. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

10.2. Formuláře

Elektronická podatelna

Kontaktujte nás

10.4. Návody na řešení nejrůznějších životních situacích

Návody na řešení životních situací jsou popsány na stránkách:

Ministerstvo vnitra ČR

Portál veřejné správy ČR

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Jednotlivé zákony ČR je možno najít na Portálu veřejné správy nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

11.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky

12. Úhrady za poskytování informací

 12.1. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o    svobodném přístupu k informacím

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla doposud vydána

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Obecní úřad Huštěnovice nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

13.2. Výhradní licence

Obecní úřad Huštěnovice neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci

Odpověď na dotaz z 28. 05. 2024

Výroční zpráva o poskytování informací 2023

Odpověď na dotaz z 21. 06. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Odpověď na dotaz z 14. 12. 2022

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Odpověď na dotaz ze dne 04. 05. 2021

Odpověď na dotaz z 19. 02. 2021