Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle Zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Huštěnovice

 • Status: obec
 • Kraj: Zlínský
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Obec s rozšířenou působností: Uherské Hradiště
 • Pověřená obec: Uherské Hradiště
 • Katastrální území: 660 ha
 • Počet obyvatel ČR k 1.1.2021: 984, (501 mužů, 483 žen)
 • Počet cizinců k 1.1.2021: 7 z toho 5 trvalý pobyt, 2 přechodný pobyt, (4 muži, 3 ženy)
 • Zeměpisná šířka a délka: 49°6’29.320″N, 17°27’50.952″E 
 • Nadmořská výška: 181,5 m.n.m.
 • Pošta: Ne (687 03 Babice)
 • Zdravotnické zařízení: Ano, Dětský lékař
 • Lékárna: Ne
 • Policie: Ne
 • Škola: Ano, ZŠ a MŠ
 • Vodovod: Ano
 • Plynofikace: Ano
 • Kanalizace, ČOV: Ano

2. Důvod a způsob založení

Obec Huštěnovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Huštěnovice.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ.
Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

4. Kontaktní spojení

Seznam kontaktů

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova obecního úřadu v Huštěnovicích, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, GPS: 49°6’29.320″N, 17°27’50.952″E 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí, středa 7.00 – 17.00

4.4. Telefonní čísla

572 585 135

4.5. Faxové číslo

572 585 135

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální internetové stránky obce Huštěnovice: www.hustenovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

hustenovice@hustenovice.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@hustenovice.cz

4.9. ID datové schránky

 escbnnv

5. Bankovní spojení

5223721/0100 KB Uherské Hradiště

6. IČO

00290971

7. DIČ

Ne

8. Rozpočet

Rozpočet 2020


9. Žádost o informace

Způsob a místo získávání informací na Obecním úřadě v Huštěnovicích

Název a adresa:
Obecní úřad Huštěnovice
Huštěnovice 92
687 03 Babice

Telefon: 572 585 135

e-mail: hustenovice@hustenovice.cz

Informace se zveřejňují:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • prostřednictvím internetových stránek obce
 • na informačních tabulích (v budově OÚ, vývěsní skříňka u obchodu renta a u telefoní budky)

10. Příjem žádostí a další podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti


Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Elektronická podatelna

Kontaktujte nás

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situacích

Návody na řešení životních situací jsou popsány na stránkách:

Ministerstvo vnitra ČR

Portál veřejné správy ČR

14. Nejdůležitější předpisy

Jednotlivé zákony ČR je možno najít na Portálu veřejné správy nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Obecně závazné vyhlášky

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o    svobodném přístupu k informacím

16. Výroční zpráva minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informaci

Odpověď na dotaz ze dne 04. 05. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací 2020

Odpověď na dotaz z 19. 02. 2021 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 02. 03. 2020 dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Odpověď na dotaz z 18. 08. 2019

Odpověď na dotaz z 31. 01. 2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Odpověď na dotaz ze dne 22. 05. 2018 dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Odpověď na dotaz z 29. 09. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 17. 08. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 10. 08. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 05. 07. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz z 24. 05. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 21. 03. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď na dotaz ze dne 21. 02. 2017 dle zákona 106/1999 Sb.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně vázány na rozpočet povinného subjektu

Základní škola a Mateřská škola Huštěnovice