Územní plán

 Úvod

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, uspokojující potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

V roce 1996 byl pro katastrální území Huštěnovice schválen územní plán obce. Ten byl doposud upraven třemi změnami. V roce 2006 vstoupil v platnost zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Ten v § 188, odst. 1 nařizuje u obcí, u kterých byla územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválen před 1. lednem 2007, jej v souladu s požadavky zákona upravit do 31. prosince 2015. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pořízení nového Územního plánu Huštěnovice.

Vytvoření nového územního plánu je dlouhodobý proces.Zde je přehled událostí, co předcházelo vydání nového územního plánu.

30.9.2009- rozhodlo zastupitelstvo obce Huštěnovice o pořízení Územního plánu Huštěnovice.

30.11.2009- proběhlo vstupní jednání k ÚP, kterého se zúčastnila starostka obce paní Jarmila Ulmanová, místostarosta ing. Antonín Adamčík, zástupci pořizovatele- MěÚ Uherské Hradiště a ing. arch. Dujka. Byly dohodnuty základní zásady pro tvorbu územního plánu. Např. umístění ploch pro bydlení, ploch pro výrobu, plochy pro rekreaci při Baťově kanálu, plochy pro revitalizaci krajiny i plochy pro protipovodňovou ochranu.

13.1.2010- Obec Huštěnovice podala žádost o pořízení ÚP  pořizovateli.

13.1.2010- bylo vypsáno zadání ÚP.

5.5.2010- zastupitelstvo Obce Huštěnovice schválilo zadání ÚP, které bylo před tím projednáno s dotčenými orgány a dle jejich požadavků upraveno.

10.11.2010- byl zvolen nový starosta obce Aleš Richtr a na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl schválen jako zástupce pro pořizování ÚP.

4.1.2011- byla předána dokumentace návrhu ÚP ke společnému projednání pořizovateli.

6.1.2011- rozesláno oznámení dotčeným orgánům o konání společného jednání k projednání návrhu ÚP.

27.1.2011- projednání návrhu ÚP dotčenými orgány, stanovení termínu pro zaslání stanovisek a připomínek k návrhu. Termín do 28.2.2011.

Březen 2011- vyhodnocení připomínek pořizovatelem ÚP.

29.3.2011 Zaslání návrhu ÚP ke stanovisku Krajskému úřadu Zlínského kraje, jako nadřízenému orgánu územního plánování.

8.4.2011- pořizovatel ÚP obdržel stanovisko od Krajského úřadu Zlínského kraje.

Duben 2011- projektant upravil návrh ÚP dle stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje a stanovisek dotčených orgánů.

2.5.2011- proběhla pracovní schůzka, za účasti zastupitelů obce Huštěnovice, projektanta a zástupců pořizovatele. Byly dohodnuty drobné úpravy návrhu ÚP.

8.8.2011- oznámení o veřejném projednání návrhu ÚP.

Srpen-září 2011- možnost občanů vznést připomínky a námitky k ÚP. Nebyly podány žádné námitky, ani připomínky k návrhu ÚP.

5.10.2011- veřejné projednání návrhu ÚP za účasti zastupitelů Obce Huštěnovice, projektanta, a zástupců pořizovatele. Z řad veřejnosti se zúčastnil pouze jeden občan.

20.10.2011- zastupitelstvo Obce Huštěnovice schválilo na veřejném zasedání č.6/2011 vydání ÚP Huštěnovice.

Celkové náklady na pořízení ÚP Huštěnovice činily 312 000 Kč s DPH, z toho dotace na pořízení od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného operačního programu činila 156 000 Kč, podíl obce 156 000Kč.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a státního rozpočtu.

Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

                                                                                                                Aleš Richtr – starosta obce                                                     

Dokumenty

Projekt ÚP